هوشمند سازی فروشگاههای بزرگ و شرکت های صنایع غذایی کشور

با توجه به شرایط موجود یکی از دغدغه های مدیران صنایع غذایی کشور کاهش هزینه های سربار   ،افزایش فروش و تولیدات است  کوکر با بررسی شرایط موجود این حوزه درکشور وکاهش تقاضا در صنایع غذایی غیر ضرور که باعث کاهش شدید خرید برخی از محصولات غذایی شده است ،تنها راه حل را در این مواقع  استفاده از تکنولوژی های جدید برای گذر از مشکلات و افزایش فروش تولیدات می داند برای مشتریان امروزه باید مسجل شود که با یک خرید صرفا یک محصول غذایی را بدست نخواهد آورد بلکه کاربردهای دیگری هم در زندگی روزمره آنها خواهدداشت که این کار با پیوند دنیای واقعی با دنیای مجازی میسر خواهد شد.