هوشمند سازی کتاب

یکی از ابزارهای اطلاع رسانی یا مطالعه در کشور کتابها هستند که امروز بخاطر تغییر سبک زندگی انشانها خیلی کم از خواندن کتابها بعنوان یک تفریح استفاده می شود و عملا جذابیت زیادی برای مخاطبان نخواهد داشت خصوصا در حوزه کودکان این مشکل بیشتر به چشم می خورد ولی امروز با استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده ناشران و نویسندگان براحتی می توانند هر محتوای زنده ای را اعم از فیلم ،صوت یا تصاویر متععد را روی کتابها بارگزاری نمایند تا خواننده کتاب از شرایط مطالعه خسته نشود و جذابیتهای کتاب باعث تمایل بیشتر ایشان به مطالعه شود کوکر این امکان را براحتی در اختیار نویسندگان و ناشران با قیمت مناسب قرار داده است تا بتوانند براحتی روی کتابهای خود محتواگذاری کنند و با پیوند دنیای واقعی با دنیای مجازی  گام موثری را در ارتقا علمی کشور بردارند

گروه نرم افزاری کوکر پیشگام در حوزه هوشمند سازی کتاب در کشور