تعرفه های سامانه پیام کوتاه

مراحل خرید سامانه

جدول ۱ – انواع نسخه های سامانه پیام کوتاه (قیمت های سال ۹۷)

 

نوع سامانه

قیمت(ریال)

تعداد پیامک رایگان

هزینه تمدید سالانه

شماره

نسخه فقط ارسال

۳۵۰/۰۰۰

۳۰۰

۱۰۰/۰۰۰

نسخه پایه(ارسال و دریافت)

۱/۰۰۰/۰۰۰

۴۰۰

۱۵۰/۰۰۰

۱۴ رقمی اختصاصی رایگان

نسخه کامل

۲/۵۰۰/۰۰۰

۵۰۰

۲۵۰/۰۰۰

۱۴ رقمی اختصاصی رایگان

نسخه مدارس(فقط ارسال)

۳۵۰/۰۰۰

۳۰۰

۱۰۰/۰۰۰

۸ رقمی اشتراکی رایگان

نسخه مدارس(ارسال و دریافت)

۶۵۰/۰۰۰

۵۰۰

۱۵۰/۰۰۰

۱۴ رقمی اختصاصی رایگان

نسخه دفاتر نمایندگی بیمه(فقط ارسال)

۳۵۰/۰۰۰

۳۰۰

۱۰۰/۰۰۰

۸ رقمی اشتراکی رایگان

نسخه دفاتر نمایندگی بیمه(ارسال و دریافت)

۶۵۰/۰۰۰

۵۰۰

۱۵۰/۰۰۰

۱۴ رقمی اختصاصی رایگان

۲-تعرفه های خرید خطوط ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰

تعرفه خطوط اختصاصي اين شركت با پيش شماره  3000  , 5000 عرضه مي گردد و تعرفه آنها بشرح ذيل مي باشد :

هزینه تمدید خط های۱۰،۸ و ۱۲ رقمی سالانه ۵۰ درصد مبلغ خرید اولیه خط می باشد.

نوع خط ۳۰۰۰

 قیمت (ریال)

 

۸   رقمی

 

    000/000/8      به بالا (نسبت به رند بودن شماره)

۱۰   رقمی

 

   2000/000    به بالا (نسبت به رند بودن شماره)

۱۲   رقمی

 

      1/100/000      به بالا (نسبت به رند بودن شماره)

۱۴   رقمی

 

      250/000    به بالا (نسبت به رند بودن شماره)

 

نوع خط ۵۰۰۰

 قیمت (ریال)

 

   8   رقمی

 

    000/000/6      به بالا (نسبت به رند بودن شماره)

   10   رقمی

 

    000/1/300      به بالا (نسبت به رند بودن شماره)

   12   رقمی

 

     000/800       به بالا (نسبت به رند بودن شماره)

   14   رقمی

 

     200/000     به بالا (نسبت به رند بودن شماره)

 

۳-تعرفه پیامکی